Obchodní a všeobecné podmínky - Příměstský tábor 2022 Ekofarma Pod Radyní

I. Nabídka příměstského tábora

1. Nabídku příměstského tábora vydává Ekofarma Pod Radyní vždy s minimálním měsíčním předstihem
2. Termíny a program plánovaného příměstského tábora se může změnit, dle aktuálního počtu zájemců, nebo jiných nepředvídatelných okolností ( např.. onemocnění personálu, mimořádné vlivy počasí, apod.)

II. Vysvětlení pojmů

1. Zákonný zástupce
Zastupování dítěte je definováno v Zákoně o rodině. Pouze zákonný zástupce může za účastníka PT jednat ( přihlásit ,odhlásit ,převzít, předat, apod.) Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátorovi PT na jinou osobu, musí tento projev vůle učinit písemně.

2. Účastník PT
Účastníkem se zájemce stává až po odevzdání řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, včetně prohlášení o zdravotní způsobilosti a řádném zaplacení celé ceny příměstského tábora

III. Povinnosti a práva organizátorů PT

Organizátor je povinen:
1. nejméně týden před zahájením PT,informovat o termínech,programu vybavení a kontaktu na hl. vedoucího PT, a to na webových stránkách,příp. na informační schůzce,emailem nebo písemně.
2. Zajistit pro pořádání PT personální obsazení,programovou náplň a stravování.
3. Po celou dobu konání PT maximálně dbát na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků i personálu PT. V případě úrazu nebo náhlé zdravotní nevolnosti, ihned informovat zákonného zástupce, poskytnout první ošetření, případně zajistit doprovod k lékaři.

Organizátor má právo:
1. Nepřijmout na PT přihlášku zájemce,který nesplňuje podmínky pro přijetí na PT ( věk,zdravotní stav,naplnění kapacity PT).
2. Nahradit zájemce o PT,který v daných termínech neučinil všechny potřebné úkony k tomu ,aby se stal účastníkem PT,jiným zájemcem.
3. Zrušit PT,nepodaří-li se mu jej naplnit minimálním počtem účastníků.

IV. Povinnost a práva zákonného zástupce

Zákonný zástupce je povinen:
1. Přihlásit účastníka podáním řádně vyplněné závazné přihlášky a cenu PT v plné výši uhradit
2. Každý den před zahájením předat účastníka zodpovědné osobě
3. Každý den zajistit převzetí účastníka od zodpovědné osoby
4. Informovat neprodleně organizátora o případné neúčasti účastníka

Zákonný zástupce má právo:
1. Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení celé uhrazené částky, zruší-li organizátor PT.

V. Zodpovědnost organizátora za účastníka PT

1. Organizátor je za účastníka PT plně zodpovědný pouze v době trvání PT, tj. v době od zahájení po jeho ukončení
2. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce,je organizátor za účastníky nadále zodpovědný.

VI. Přihlášky a platby

1. Zájemce se stává účastníkem akce až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení příslušné částky.
2. Zájemce ,který podal přihlášku, ale neuhradil v daném termínu cenu PT se považuje za nepřihlášeného

VII. Vybavení na PT

1. Účastníci PT musí být vhodně oblečeni a obuti viz. Plán táboru
2. Není vhodné, aby účastník měl u sebe cennosti, vysoké částky peněz, mobilní telefony apod.
3. Účastník u sebe musí mít kopii průkazu zdravotní pojišťovny. Tento lze odevzdat hlavnímu vedoucímu PT při zahájení.

VIII. Řád na PT

1. Na účastníky PT se vztahuje denní režim a program tábora a každý účastník je povinen tato pravidla dodržovat.
2. Každý účastník je povinen řídit se pokyny hlavního vedoucího a pracovníků PT.
3. Chce-li si odvézt zákonný zástupce účastníka PT dříve,je povinen potvrdit tuto skutečnost hlavnímu vedoucímu PT.

IX. Strava a pitný režim

1. Organizátor zajišťuje na příměstském táboře stravu 1x denně (oběd) dodavatelem.
2. Organizátor je povinen zajistit celodenní pitný režim tak, aby se účastníci mohli během dne kdykoliv napít.

X. Informace a nakládání s nimi

1. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
2. Shromážděné údaje podléhají skartaci ve smyslu platného zákona.
3. Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník bude v rámci PT činnosti fotografován, pořízené snímky budou archivovány a používány při prezentaci a propagaci PT.

XI. Storno podmínky

Jestliže se účastník z jakýchkoliv důvodů tábora nezúčastní, musí si za sebe najít náhradu nebo uhradit tyto storno poplatky:

 • 40 - 30 dnů před začátkem 15 % ceny
 • 29 - 20 dní před začátkem 25 % ceny
 • 19 - 10 dní před začátkem 50 % ceny
 • 9 - 3 dny před začátkem 75 % ceny
 • méně než 3 dny 100 % ceny

Podmínky pro zrušení pobytu

Ze strany rodiče:

Kdykoliv před odjezdem dítěte na tábor má rodič právo zrušit pobyt doporučeným dopisem nebo e-mailem - u kterého musí mít rodič potvrzení od pořadatele o doručení. Stornovací podmínky jsou následující:

 • do 90 dnů před začátkem tábora se vrací 80 % z celkové ceny
 • do 60 dnů před začátkem tábora se vrací 70 % z celkové ceny
 • do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 50 % z celkové ceny
 • do 14 dnů před začátkem tábora se vrací 30 % z celkové ceny
 • do 5 dnů před začátkem tábora se vrací 15 % z celkové ceny
 • od 4. dne před nástupem pobytu a při nenastoupení pobytu se nic nevrací. Při získání vhodného náhradníka (dítě stejného pohlaví a věku) rodičem, se rodiči vrací plná cena.

I když jsou nastaveny stornovací podmínky, snažíme se vrátit, co největší možnou částku.

Pokud dítě odjede/nezúčastní se dětského tábora z vážných důvodů (např. zdravotních), pořadatel PT vrací rodiči poměrnou částku za dny neúčasti, ovšem na základě lékařského potvrzení o nemoci dítěte.

Odjede-li/nezúčastní-li se dítě tábora bez udání vážného důvodu nebo nemá lékařské potvrzení o nemoci dítěte, nevzniká rodiči nárok na náhradu ceny nevybraných služeb.

Vrácení platby bude uskutečněno do 31 dnů po dohodě s pořadatelem PT a doložení potřebných dokumentů.

Ze strany pořadatele:
Bez nároku na vrácení peněz:
 • Poruší-li na táboře dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit táborovým řádem, režimem dne, neposlechne-li pokyny vedoucího, pořadatel oznámí rodiči tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo zrušit jeho účast na táboře.
 • Dítě ohrozí bezpečnost, zdraví své nebo jiných táborových účastníků.
 • V případě poskytnutí nesprávných, nepravdivých, neúplných údajů zákonným zástupcem. Např. ohrožujících zdraví dítěte.
 • Dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému řádu a režimu dne.
 • Dítě není očkované dle očkovacího kalendáře a nesplňuje tak podmínku pro účast na táboře podle zákona č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví.
 • Rodič při odjezdu na tábor neodevzdal platný Posudek o zdravotní způsobilosti nebo špatně vyplněný.
 • Rodič při odjezdu na tábor neodevzdal platné Prohlášení rodiče nebo uvedl nepravdivé informace.

Tábor může být odvolán z tzv. vyšší moci (např. vyhoření objektu, bez dodávky vody), v tomto případě bude vrácena celá částka v případě před konáním tábora, poměrná nevyčerpaná částka v případě zrušení v průběhu tábora. Na jiné plnění nevzniká nárok.